CERTIFIERAD SAKKUNNIG I TILLGÄNGLIGHET

(TILLGÄNGLIGHETSKONSULT)

Certifierad Sakkunnig I Tillgänglighet

(Tillgänglighetskonsult)

När man uppför nya byggnader finns det i vår plan- och bygglagstiftning mycket tydligt formulerat att man måste säkerställa en utformning som gör att alla personer i vårt samhälle ska kunna nyttja dessa. Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga ska alltså kunna nyttja och vistas i byggnader under samma förutsättning som alla andra. Dessa tillgänglighetskrav gäller även utemiljöer där allmänheten vistas.

För större och/eller mer komplexa bygglovsärenden kräver kommunen ofta att en certifierad tillgänglighetssakkunnig ska vara med, för att säkerställa att lagstiftad tillgänglighetsnivå uppfylls. I denna sakkunnigroll ingår oftast att granska bygglovsritningar samt byggtekniska ritningar, utreda detaljfrågor samt utföra slutsyner i anslutning till byggnadsprojektets färdigställande.

Tillgänglighetssakkunniga anlitas även ofta för att se över tillgängligheten i befintliga ”publika byggnader”. För dessa byggnader, vilka allmänheten har tillträde till, finns nämligen ett regelverk som anger att så kallade enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Detta är ett regelverk vilket kräver att man i dessa befintliga byggnader t.ex. ska förbättra dåliga handledare, höga trösklar, bristande kontrastmarkeringar m.m.

I Östergötland finns för närvarande enbart 12 certifierade tillgänglighetssakkunniga och Niklas är en av dem.

Referensobjekt tillgänglighet

Nedan finns ett urval av projekt där NKPG Byggkonsult AB/Niklas varit med som Tillgänglighetssakkunnig.

Välkommen med Er förfrågan!