CERTIFIERAD KONTROLL- ANSVARIG

Certifierad Kontrollansvarig

För de flesta byggnadsprojekt (dock inte mycket små sådana) krävs det att man ansöker om bygglov hos kommunen eller att man gör en anmälan (tidigare benämnt bygganmälan). Den som söker ett bygglov eller skickar in en anmälan (byggherren) är själv ytterst ansvarig för att vår plan- och bygglagstiftning efterföljs. För de flesta lov- och anmälningspliktiga ärenden kräver dock kommunen att det ska vara med en kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig).

Den kontrollansvariges roll är att hjälpa byggherren med att till att plan- och bygglagens regelverk efterföljs. Detta görs framför allt via den kontrollplan som den kontrollansvarige upprättar. Detta är en lista med kontrollpunkter vilka ska kolla av under byggprojektets gång – från inledande ritningsskede till färdigställt byggnadsverk.

Kontrollansvarig utför själv vissa av dessa kontroller men merparten av kontrollerna ska utföras via anlitade entreprenörers egenkontroller eller andra sakkunnigas kontroller. Kontrollansvariges roll är att se till att tillräckligt med kontroller utförs, och att dessa utförs av den person som är bäst lämpad för uppgiften.

För att få jobba som kontrollansvarig måste man vara certifierad och certifieringen kan erhållas för enkel eller komplicerad nivå. Niklas innehar certifieringen enligt komplicerad nivå, vilket betyder att han får vara kontrollansvarig för alla typer av byggnadsprojekt (även för alla lov- och anmälningspliktiga mark- och rivningsprojekt).

Refensobjekt kontrollansvarig

Nedan finns ett urval av projekt där NKPG Byggkonsult AB varit med som Kontrollansvarig.

Välkommen med Er förfrågan!